Webwinkel
Nieuws

Prijsverhoging maart 2023

Geachte klant,
Nog steeds hebben veel sectoren te maken met leveringsproblemen en prijsstijgingen. Zo ook bij  onze fabrikant Brink Climate Systems word geconfronteerd met aanzienlijke prijsverhogingen voor zowel componenten als grondstoffen. 

 Prijswijziging;
datum melding 1 april 2023
Vanwege de sterke stijging van energie-, transportkosten, ventilatoren en blijvende prijsstijgingen als gevolg van de tekorten op de markt voor elektronische componenten, zijn we genoodzaakt onze prijzen aan te passen.
De volgende verhogingen in productgroepen zijn van toepassing op leveringen vanaf  1 april 2023:
  • Alle producten (m.u.v. metalen kanalen) 4,5%
  • Metalen kanalen 0,0%

lees verder →


ECONVICE <> JOURE


klik op logo FILM Air For Life
.

lees verder →

Brink Climate Systems     Het mooie van luchtverwarming 
            is dat je het niet ziet.    


.

lees verder →

Pure Induct

Meest zuivere ventilatielucht!

Hoe werkt het?
In onderstaande video leggen we de werking van de Pure induct uit.

    

lees verder →

NieuwsEconVice Nederland waaronder ook luchtverwarmingshop.nl
vinden de bescherming van uw persoonsgegevens bij de verwerking ervan uiterst belangrijk !

Om deze reden hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Deze heeft betrekking op alle persoonsgegevens die EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl over u verzamelt tijdens alle mogelijke contactmomenten zowel telefonisch, per e-mail of Whatsapp, zowel off- als online.
Deze privacyverklaring geeft antwoord op vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via: privacy@econvice.nl. Wij helpen u graag verder.

1.  Wanneer verzamelt EconVice Nederland persoonsgegevens van mij?
Er zijn verschillende momenten waarop EconVice Nederland persoonsgegevens van u verzamelt. Denk hierbij aan:
a): registratie van uw aankopen. b): levering van diensten aan u.  c): communicatie met EconVice Nederland, zowel mondeling als schriftelijk. d): momenten waarop u inlogt op de website luchtverwarmingshop.nl. e): bezoek aan onze website, hierbij worden er cookies op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. f): Wilt u niet dat wij uw persoonsgegevens gebruiken, als u deze zelf niet heeft doorgegeven? Dan kunt u dit laten weten door een mail te sturen naar: privacy@econvice.nl

2.  Welke persoonsgegevens verzamelt EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl van mij? 
EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Deze persoonsgegevens zijn verzameld tijdens uw bezoek, aan onze websites, kantoor of uit andere bronnen, zoals openbare zakelijke websites.

3.  De persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt, zijn: 
a): gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een koop-/verkoopovereenkomst. b): gegevens ingevuld op contactformulieren, zowel op papier als digitaal. c): gegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken (visitekaartjes), beurzen,  etc.
3.1.Wanneer u onze website bezoekt slaan onze servers een aantal zaken op. Dat gaat om informatie als: a): uw IP adres. b): uw cookie-ID. c): uw webbrowser. d): uw locatie.
3.2. De webpagina’s die u op onze website bezoekt. a): de advertenties die u bekijkt. b): de website van waaruit u onze website bezoekt. c): de datum en de duur van het bezoek aan onze website. d): Deze web-informatie is noodzakelijk voor de technische overdracht van de website en een veilige server-werking. e): Er wordt geen gepersonaliseerde data-analyse op uitgevoerd.
3.3.Daarnaast kan EconVice Nederland uw persoonsgegevens ook uit andere bronnen verkrijgen, zoals: a): persoonsgegevens die beschikbaar zijn. b): persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare registers. c): persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites of zakelijke Social Media platforms Wanneer de persoonsgegevens zijn verkregen uit een van de bovenstaande bronnen worden deze alleen verwerkt als dit wettelijk is toegestaan en overeenkomt met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.
 
4.  Waar worden mijn persoonsgegevens voor gebruikt?
EconVice Nederland kan u vragen om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden: a): het uitvoeren van een overeenkomst zoals het leveren van producten en diensten (jaarlijks onderhoud installaties) Indien u een offerte opvraagt of een overeenkomst met ons aangaat, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd.
4.1. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Verder kunnen gegevens worden gebruikt voor facturatie van de geleverde producten of verleende diensten. a): contact onderhouden met u: Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het toezenden van offertes en/of informatie die u bij ons heeft aangevraagd. b):het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten over producten of diensten en het informeren over de status hiervan.
4.2.wij willen u graag benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het betrekken van informatie of opnemen van contact met u.
4.3.Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel  zouden willen aanleggen, zullen wij  daarvoor vooraf om uw toestemming vragen. Indien u deze toestemming later wilt intrekken, is dat altijd mogelijk.

5.  Het verbeteren en beveiligen van onze website.
a): Het maken van gebruikersstatistieken, de gebruikersstatistieken van onze website verzamelen wij om een beeld te krijgen van onder meer het aantal bezoekers, de duur van het bezoek, welke onderdelen van de website worden bekeken en het ‘click-gedrag’. b): Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. c): De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren. d): Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarover wij u hebben geïnformeerd. e): Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doeleinden, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist. f):Gegevens die u ons verstrekt door het invullen van een contactformulier worden veilig op onze servers opgeslagen en uitsluitend door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek.

6.  Op welke rechtsgronden verwerkt EconVice Nederland mijn gegevens?  
Wij verwerken uw gegevens: ofwel omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u / ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn / ofwel met uw toestemming / ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om de toestemming in te trekken.
6.1.Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, mogen wij geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het verzenden van offertes en documentatiemateriaal Bij deze offerte aanvragen en of documentatie aanvraag verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens van u. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel willen aanleggen, zullen wij daarvoor voorafgaand om uw toestemming vragen.

7.  Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
a): EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen, waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld, te realiseren of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Na het verstrijken van de bewaarperiode worden de gegevens die we niet meer nodig hebben gewist, tenzij we deze gegevens nog langer dienen te bewaren vanwege juridische procedures.

8.  In hoeverre deelt EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl mijn persoonlijke gegevens met anderen?
a): EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl /gebruikt uw persoonsgegevens alleen met het oplossen van defecten, storingen aan apparatuur aan onze vaste fabrikant en leverancier. Dit doen wij altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met onze Accountancy die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EconVice Nederland blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

9.  Wat zijn automatische besluiten? Maakt EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl hier gebruik van?  
a): Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, niet (meer) door mensen. Heeft zo’n beslissing juridische gevolgen voor u? Of kunt u er last van hebben? Dan mogen we geen automatisch besluit over u nemen. Wij mogen alleen automatische besluiten nemen als wij hierover een overeenkomst hebben gesloten met u, als de wet dit toestaat of als u zelf toestemming geeft. U heeft in die situaties altijd recht op overleg met iemand van EconVice Nederland, bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken. Dit kunt u doen via privacy@econvice.nl  b): EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl maakt geen gebruik van volledige automatische besluiten die gevolgen voor u hebben of waar u last van kunt hebben.

10.  Wat zijn mijn rechten?
a): Op verzoek kunnen wij u een overzicht sturen van uw persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn. Verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering kunnen kosteloos worden ingediend door het verzenden van een e-mail naar privacy@econvice.nl. EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl heeft het recht om een verzoek tot inzage te weigeren als deze onredelijk is of de privacy van anderen in gevaar wordt gebracht. b): Om misbruik te voorkomen vragen wij u, zich adequaat te identificeren bij een schriftelijk verzoek tot inzage. Dit kan door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Om fraude te voorkomen is het belangrijk om op de kopie uw BSN en uw pasfoto af te schermen. De app Kopie-ID is een handig hulpmiddel om met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) te maken. c): Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst, op uw verzoek te reageren. Mocht na het verstrekken van uw persoonsgegevens blijken dat deze niet juist zijn of dat het bewaren ervan in strijd is met geldende wet- en regelgeving, dan zullen wij uw gegevens corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan beperken.

11.  Hoe gaat EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl om met mijn wensen ten aanzien van mijn persoonsgegevens?
a): Om u beter van dienst te kunnen zijn, is het voor EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl van belang om u goed te leren kennen.  Maar alleen als u dat wenst, want uiteraard respecteren wij de keuzes die u maakt als het gaat om gebruik van uw persoonsgegevens.  b): Mocht u geen e-mailberichten meer van ons willen ontvangen, dan kunt u zich in de desbetreffende mail ten allen tijde hiervoor afmelden. U kunt u specifieke wensen ook aangeven door een bericht te sturen naar: privacy@econvice.nl.

11.  Wat gebeurt er met mijn gegevens wanneer ik via een link op andere websites kom?
a): Wanneer u onze website bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze websites worden gebruikt. Voor de websites die geen eigendom zijn van EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl en dus niet onder ons beheer vallen, zijn wij  niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik en het privacy beleid.

12.   Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?
a): Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. EconVice Nederland / luchtverwarmingshop.nl maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.                       Deze privacyverklaring is op 25 mei 2018 in werking getreden


Prijsverhoging maart 2023

Geachte klant,
Nog steeds hebben veel sectoren te maken met leveringsproblemen en prijsstijgingen. Zo ook bij  onze fabrikant Brink Climate Systems word geconfronteerd met aanzienlijke prijsverhogingen voor zowel componenten als grondstoffen. 

 Prijswijziging;
datum melding 1 april 2023
Vanwege de sterke stijging van energie-, transportkosten, ventilatoren en blijvende prijsstijgingen als gevolg van de tekorten op de markt voor elektronische componenten, zijn we genoodzaakt onze prijzen aan te passen.
De volgende verhogingen in productgroepen zijn van toepassing op leveringen vanaf  1 april 2023:
  • Alle producten (m.u.v. metalen kanalen) 4,5%
  • Metalen kanalen 0,0%
 
lees verder →

ActivePure® Technology


ECONVICE <> JOURE


klik op logo FILM Air For Life
.
 
lees verder →

Brink Climate Systems     Het mooie van luchtverwarming 
            is dat je het niet ziet.    


.
 
lees verder →

Pure Induct

Meest zuivere ventilatielucht!

Hoe werkt het?
In onderstaande video leggen we de werking van de Pure induct uit.

    
 
lees verder →

Nieuw Flair 300 & 400
Magazijn EconViceLuchtverwarming in combinatie
   met een lucht warmtepomp


 
 
lees verder →


     BRINK ELAN Elektrisch
 
 
lees verder →

 TV- uitzending RTL4  EconVice Nederland           klik op foto!!
 
lees verder →

 
      Meer weten
 over luchtverwarming 
            
klik op de vlag
 
lees verder →


Vrienden Museum Joure


Voordelen van hete-lucht-verwarming

Video-blog van Zomer Makelaars uit Zwolle. In deze video worden  de voordelen van hetelucht verwarming belicht.

Hierbij de link naar dit item; Makelaardij Zomer aan het woord.

 
 
lees verder →

‘Schoenmaker hou je bij je leest!’

Is een oud spreekwoord dat duidelijk wil maken dat je vooral moet doen waar je goed in bent.

EconVice Nederland mag zich gerust Specialist noemen ?
 

 
 
lees verder →

Uw specialistKrijgt u wel het juiste Filter ?


Wist u dat u voor luchtverwarming bij ons aan het juiste adres bent.........

https://www.luchtverwarmingshop.nl/html/galleryEigenaar Johan Ruiter en oud eigenaar van Haskotherm BV (van 1977 tot 2004) komt persoonlijk bij u langs voor advies voor vervanging van uw oude luchtverwarmer door zijn jarenlange ervaring bent u bij hem aan het juiste adres. Nadat Johan in  januari 2005 zijn vorige bedrijf Haskotherm heeft verkocht aan een Installateur in Heerenveen, heeft Johan niet stil gezeten. In de periode 2005 tot begin 2007 heeft hij samen met Theun Toering van Comfortrend Nederland zich beziggehouden met nieuwe ontwikkelingen in duurzame energie, HR WoonComfort is daarmede door onstaan.
 
In 2007 heeft Johan EconVice Nederland opgericht om zich meer te richten op energiebesparende maatregelen in de bestaande woningbouw, vele woningen zijn door EconVice Nederland voorzien van een energielabel en hieruit kon Johan opmaken dat er veel te doen was en is op energiebesparing zoals wel bleek uit de slechte energielabels die op de woningen werden uitgegeven, Label D, E en F waren geen uitzonderingen.

 
In samenwerking met HR Wooncomfort en Comfortrend Nederland BV zijn er vele projecten succesvol met energie besparende maatregelingen uitgevoerd.
 
Vele oude relaties, oud klanten, bekenden en zelf nieuwe klanten gingen Johan om raad vragen m.b.t. het vervangen van luchtverwarming ketels en dan speciaal gericht op besparing op het gasverbruik.
Mede door deze adviserende rol van hoe ga ik besparen op mijn oude luchtverwarmer is EconVice Nederland zich volledig gaan richten op energie besparen met Luchtverwarming en alles wat daar bij samenhangt.
 
EconVice Nederland is leverancier van BRINK CLIMATE SYSTEMS en is niet alleen in Friesland actief maar door geheel Nederland.

 

Dus heeft u problemen met uw oude luchtverwamer, hoog gasverbruik, tocht, koude/ of te warme vertrekken of wilt u een goed advies over welke mogelijkheden er zijn voor vervanging van uw huidige luchtverwarmer neem dan contact op met Johan Ruiter, EconVice heeft een eigen technisch Installatie bedrijf die de werkzaamheden bij u uitvoerd, in vele gevallen komt Johan in eigen persoon de ketel plaatsen. Zie ook ons reeds uitgevoerde projecten van de afgelopen jaren. klik hier voor de link.... Projecten
 
EconVice Nederland is gevestigd in het zelfde pand waar Johan jaren lang zijn vorige bedrijf Haskotherm was gevestigd, bij velen een bekend adres.
 
Johan heeft een deel in eigen gebruik en de overige ruimten verhuurd hij.

 
Belangstelling neem contact op met;
 
EconVice Nederland 
Midstraat 136 
8501 AV JOURE 
telefoon 0513 67 77 13 

www.econvice.nl
 
lees verder →

SLOKKER TOTAAL-UNIT

SLOKKER NIEUWS

In 1981 introduceerde Slokker het Spaarhuis®, een woning die destijds een spectaculaire energiebesparing opleverde van 50%. Het Slokker Spaarhuis, dat in 1981 werd geïntroduceerd, betekende véél meer prefabricage van de bouwdelen, waarin alle leidinginfrastructuur werd geïntegreerd. Zodoende werd een 40% kortere bouwtijd met 15% kostenbesparing bereikt.
 
lees verder →

Inloggen
E-mail adres :

Wachtwoord :

Winkelwagen
Totaal € 0,00

Zoek een product
Zoeken
Veilig betalen via
Onze partners
Aangesloten bij

Wij versturen met

Luchtverwarmingshop is een onderdeel van Econvice Nederland - Midstraat 136 - 8501 AV Joure - tel. 0513 - 67 77 13 - e-mail info@luchtverwamingsshop.nl - KVK .nr. 51709945